Regulamin Sklepu Internetowego SLEEPLIKEKING.COM

Regulamin stanowi zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem internetowym www.sleeplikeking.com oraz zasady zawierania umów sprzedaży Produktów.

Właścicielem i Administratorem Sklepu jest Maciej Pilarz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MP Promotion Maciej Pilarz, Rogóźno 95, 98-170 Widawa, NIP 831 156 33 99, zwany dalej Usługodawcą.

1. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

2. Klient dokonuje Zamówienia bez konieczności Rejestracji i zakładania konta. Wszystkie dane są wykorzystywane w procesie zakupu jednorazowo, nie są gromadzone i przechowywane na serwerze Właściciela.

3. Warunkiem dokonania Zamówienia jest zapoznanie się i dobrowolne zaakceptowanie Regulaminu. Klient musi przestrzegać Regulaminu sklepu.

4. Informacje podane przez Klienta wymagane przy zakupach powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, nieaktualnych lub budzących wątpliwości, Usługodawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia.

5. Sklep sprzedaje Produkty za pośrednictwem Internetu. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (chyba że w opisie zaznaczono inaczej) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Prezentowane w Sklepie fotografie nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a kolory mogą odbiegać od rzeczywistych z powodu różnicy w kalibracji monitorów czy profilów barwnych w danym komputerze.

6. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

7. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski i Europy w dni robocze od poniedziełku do piątku, godziny pracy biura 9-17.

8. Klient może składać Zamówienia nieustannie, dostęp do sklepu jest 24h/doba, z uwzględnieniem przerw technicznych w pracy Sklepu.

9. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia, co stanowi zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli podane cechy szczegółowe produktu nie będą możliwe do zrealizowania. W takim wypadku klient otrzyma zwrot właconych środków.

10. Czas realizacji zamówienia to maksymalnie 5 dni roboczych, licząc od momentu zaksięgowania opłacenia Zamówienia oraz podania kluczowych danych tj.: pełnego adresu do zamówienia. Brak podania tych danych przesuwa wysykę w czasie, aż do podania kompletu informacji. Wysyłka odbywa się kurierem DPD, czas dostarczenia wg informacji w cenniku przewoźnika. W Sklepie podany jest orientacyjny czas dostawy.

11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub euro i zawierają podatek VAT.

12. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Jeśli w wyniku błędu technicznego cena zostanie zmieniona, zamówienie zostanie anulowane.

13. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Zamówienia.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania Promocji na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

15. Promocje, zniżki, kody promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

15a. W przypadku posiadania przez Klienta specjalnego kodu na bezpłatną przesyłkę może ona obowiązywać tylko do zamówień złożonych i opłaconych, nie ma możliwości wysyłki za pobraniem.

16. Dostępne są formy płatności w walucie złoty za pośrednictwem serwisu Dotpay, PayPal oraz przelew tradycyjny na konto firmowe Właściciela sklepu. W walucie euro tylko za pośrednictwem serwisu Dotpay oraz PayPal

17. Do każdego zrealizowanego Zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu (na życzenie faktury vat wystawionej na osobę zamawiającą zgodnie z podanymi danymi).

18. Usługodawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Reklamację można złożyć w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania produktu.

19. Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Produktu.

20. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres info@sleeplikeking.com z zachowaniem terminu do odstąpienia od umowy.

21. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt nieużywany i nienaruszony Produkt wraz z oryginalnymi metkami i dowodem zakupu.

22. W przypadku Reklamacji Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do Reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

23. Skutki odstąpienia od umowy - w przypadku Zwrotu Produktu Klient otrzyma zwrot pełnej kwoty, którą uiścił na rzecz Usługodawcy niezwłocznie, a nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Usługodawcę zwróconego Produktu. Zwrot dokonany zostanie na wskazany rachunek bankowy.

24. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony, niekompletny, nosił ślady używania lub jeśli Klient nie dołączy paragonu/faktury, ometekowanego produktu i oryginalnego opakowania.

25. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca. Reklamacje oraz Zwroty należy przesyłać na adres firmy.

26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

27. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

28. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

29. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

30. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie Sklepu www.sleeplikeking.com.

31.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

32.Spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.